Click to order
Twój koszyk
Total: 
Twoje imię
Twój e-mail
Twój numer telefonu
Kod promocyjny
Adres
Dostawa
Dostawa poza Warszawę jest płatna osobno. Prosimy o kontakt telefoniczny z naszym managerem: +48 733 483 154 do kalkulacji kosztów.

Klikając przycisk wyrażasz zgodę na

politykę prywatności strony internetowej i regulamin

Niniejsza Polityka prywatności danych osobowych (zwana dalej Polityką Prywatności) ma zastosowanie do wszystkich informacji, które strona internetowa znajdująca się pod nazwą domeny Travel in Box może otrzymywać o Użytkowniku podczas korzystania ze strony internetowej.

1. DEFINICJE TERMINÓW

1.1 Niniejsza Polityka prywatności zawiera następujące terminy:

1.1.1. Administracja strony internetowej travelinbox.pl ("zwana dalej Administracją strony internetowej") - upoważnieni pracownicy do zarządzania stroną internetową, działający w imieniu travelinbox.pl, którzy organizują i (lub) przeprowadzają przetwarzanie danych osobowych, a także określają cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych, które mają być przetwarzane, działania (operacje) wykonywane z danymi osobowymi.

1.1.2. "Dane osobowe" - wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych osobowych).

1.1.3. "Przetwarzanie danych osobowych" oznacza każde działanie (operację) lub zestaw działań (operacji) wykonywanych za pomocą narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich środków z danymi osobowymi, w tym gromadzenie, utrwalanie, systematyzację, akumulację, przechowywanie, udoskonalanie (aktualizacja, modyfikacja), ekstrakcja, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, dostarczanie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

1.1.4. "Prywatność danych osobowych" jest obowiązkowym wymogiem dla Operatora lub innej osoby, która ma dostęp do danych osobowych, aby nie zezwalać na ich rozpowszechnianie bez zgody podmiotu danych osobowych lub obecności innej podstawy prawnej.

1.1.5. "Użytkownik strony internetowej (zwany dalej Użytkownikiem)" - osoba, która ma dostęp do strony internetowej za pośrednictwem sieci Internet i korzysta ze strony internetowej.

1.1.6. "Pliki cookie" to mały fragment danych wysyłany przez serwer WWW i przechowywany na komputerze użytkownika, który klient internetowy lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera internetowego za każdym razem w żądaniu HTTP podczas próby otwarcia strony odpowiedniej strony internetowej.

1.1.7. "Adres IP" oznacza unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej zbudowanej na protokole IP.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności oraz warunków przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

2.2. W przypadku braku zgody na warunki Polityki Prywatności, Użytkownik musi zaprzestać korzystania ze strony internetowej.

2.3.Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej. Strona internetowa nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe osób trzecich, do których Użytkownik może przejść przez linki dostępne na stronie.

2.4. Administracja strony internetowej nie weryfikuje dokładności danych osobowych podanych przez Użytkownika strony internetowej.
3. PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI

3.1. Niniejsza Polityka prywatności ustanawia obowiązki Administracji strony internetowej w zakresie nieujawniania i zapewnia ochronę poufności danych osobowych, które Użytkownik podaje na żądanie Administracji strony internetowej podczas rejestracji na stronie internetowej.

3.2. Dane osobowe dopuszczone do przetwarzania na podstawie niniejszej Polityki Prywatności są dostarczane przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie internetowej travelinbox.pl i zawierają następujące informacje:

3.2.1. nazwisko, imię Użytkownika;

3.2.2. numer telefonu kontaktowego Użytkownika;

3.2.3. adres e-mail (e-mail);

3.3. Travelinbox.pl chroni Dane, które są automatycznie przesyłane podczas przeglądania jednostek reklamowych i podczas odwiedzania stron, na których zainstalowany jest skrypt statystyczny systemu ("piksel"):

Adres IP;
informacje z plików cookies;
informacje o przeglądarce (lub innym programie, który uzyskuje dostęp do wyświetlania reklam);
czas dostępu;
adres strony internetowej, na której znajduje się jednostka reklamowa;
referrer (adres poprzedniej strony).
3.3.1. Wyłączenie plików cookie może spowodować niemożność uzyskania dostępu do części strony internetowej travelinbox.pl, które wymagają autoryzacji.

3.3.2. Travelinbox.pl gromadzi statystyki dotyczące adresów IP odwiedzających. Informacje te są wykorzystywane do identyfikowania i rozwiązywania problemów technicznych.

3.4. Wszelkie inne dane osobowe nieokreślone powyżej (używane przeglądarki i systemy operacyjne itp.) podlegają bezpiecznemu przechowywaniu i nierozprzestrzenianiu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w punkcie 5.2. oraz 5.3. niniejszej Polityki prywatności.
4. CELE GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

4.1. Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administrację strony internetowej travelinbox.pl w następujących celach:

4.1.1. Identyfikacja Użytkownika, który wypełnił formularz kontaktowy na stronie internetowej travelinbox.pl

4.1.2. Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych zasobów serwisu travelinbox.pl.

4.1.3. Ustalanie informacji zwrotnych z Użytkownikiem, w tym wysyłanie powiadomień, wniosków dotyczących korzystania ze strony internetowej travelinbox.pl, świadczenie usług, przetwarzanie wniosków i wniosków od Użytkownika.

4.1.4. Ustalenie lokalizacji Użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom.

4.1.5. Potwierdzenie dokładności i kompletności danych osobowych podanych przez Użytkownika.

4.1.6. Zapewnienie Użytkownikowi skutecznego wsparcia klienta i wsparcia technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem ze strony internetowej travelinbox.pl.

4.1.7. Przekazywanie Użytkownikowi z jego zgody aktualizacji produktów, ofert specjalnych, informacji o cenach, biuletynów i innych informacji w imieniu travelinbox.pl.

4.1.8. Realizacja działań reklamowych za zgodą Użytkownika.

4.1.9. Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do stron internetowych lub usług partnerów travelinbox.pl w celu uzyskania produktów, aktualizacji i usług.
5. SPOSOBY I WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, w jakikolwiek sposób prawny, w tym w systemach informacji o danych osobowych przy użyciu narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich środków.

5.2. Użytkownik zgadza się, że Administracja strony internetowej ma prawo do przekazywania danych osobowych stronom trzecim, w szczególności firmom kurierskim, organizacjom pocztowym, operatorom telekomunikacyjnym, wyłącznie w celu realizacji zamówienia Użytkownika wydanego na stronie internetowej travelinbox.pl.

5.3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane upoważnionym organom państwowym wyłącznie na zasadach i w sposób określony przez ustawodawstwo.

5.4. W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych, Administracja strony internetowej informuje Użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych.

5.5. Administracja strony internetowej podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieautoryzowanym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem, dystrybucją, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.

5.6. Administracja strony internetowej, wraz z Użytkownikiem, podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapobiegania stratom lub innym negatywnym konsekwencjom spowodowanym utratą lub ujawnieniem danych osobowych Użytkownika.
6. OBOWIĄZKI STRON

6.1. Użytkownik zobowiązany jest do:

6.1.1. Podania informacji o danych osobowych niezbędnych do korzystania z serwisu travelinbox.pl.

6.1.2. Aktualizacji, uzupełnienia podanych informacji o danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji.

6.2. Administracja strony internetowej jest zobowiązana do:

6.2.1. Wykorzystywania otrzymanych informacji wyłącznie do celów określonych w punkcie 4 niniejszej Polityki prywatności.

6.2.2. Zapewnienia przechowywania
informacji poufnych w tajemnicy, nie ujawniać bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika, a także nie sprzedawać, wymieniać, publikować ani ujawniać w inny możliwy sposób przekazanych danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem punktu 5.2. oraz 5.3. niniejszej Polityki prywatności.

6.2.3. Podjąć środki ostrożności w celu ochrony poufności danych osobowych Użytkownika zgodnie z procedurą zwykle stosowaną w celu ochrony tego rodzaju informacji w istniejącym obrocie gospodarczym.

6.2.4. Zablokować dane osobowe dotyczące danego Użytkownika od momentu odwołania lub wniosku użytkownika lub jego przedstawiciela prawnego lub upoważnionego organu do ochrony praw osób, których dane dotyczą, na okres weryfikacji, w przypadku wykrycia niedokładnych danych osobowych lub działań niezgodnych z prawem.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

7.1. Administracja strony internetowej, która nie wypełniła swoich zobowiązań, ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez Użytkownika w związku z nielegalnym wykorzystaniem danych osobowych, zgodnie z ustawodawstwem, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w punktach 5.2., 5.3. oraz 7.2. niniejszej Polityki prywatności.

7.2. W przypadku utraty lub ujawnienia Informacji Poufnych, Administracja strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności, jeśli te poufne informacje:

7.2.1. Stały się własnością publiczną przed jej utratą lub ujawnieniem.

7.2.2. Zostały otrzymane od strony trzeciej do momentu ich otrzymania przez Administrację strony internetowej.

7.2.3. Został ujawniony za zgodą Użytkownika.
8. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

8.1. Przed zwróceniem się do sądu z roszczeniem o spory wynikające ze stosunku między Użytkownikiem strony internetowej travelinbox.pl a Administracją strony internetowej, obowiązkowe jest złożenie roszczenia (pisemna propozycja dobrowolnego rozstrzygnięcia sporu).

8.2. Odbiorca roszczenia w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania roszczenia, powiadamia wnioskodawcę na piśmie o wynikach rozpatrzenia roszczenia.

8.3. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, spór zostanie przekazany do organu sądowego zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

8.4. Obowiązujące ustawodawstwo ma zastosowanie do niniejszej Polityki prywatności i relacji między Użytkownikiem a Administracją strony internetowej.
9. WARUNKI DODATKOWE

9.1. Administracja strony internetowej ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności bez zgody Użytkownika.

9.2. Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia na stronie internetowej travelinbox.pl, chyba że nowa edycja Polityki Prywatności stanowi inaczej.

9.3. Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności należy zgłaszać na adres e-mail info@travelinbox.pl

9.4. Aktualna Polityka Prywatności jest zamieszczona na stronie pod adresem http://travelinbox.pl/politika
Polityka prywatności danych osobowych
Made on
Tilda