Click to order
Twój koszyk
Total: 
Twoje imię
Twój e-mail
Twój numer telefonu
Kod promocyjny
Adres
Dostawa
Dostawa poza Warszawę jest płatna osobno. Prosimy o kontakt telefoniczny z naszym managerem: +48 733 483 154 do kalkulacji kosztów.

Klikając przycisk wyrażasz zgodę na

politykę prywatności strony internetowej i regulamin

1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2019 poz. 134 ze zm.).
 1. Niniejszy regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę (definicja poniżej) za pośrednictwem Serwisu (definicja poniżej), warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Na żądanie Usługobiorcy, Usługodawca doręcza niniejszy dokument w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 1
DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1. Usługodawca lub Wykonawca – rozumie się przez to Yauheniya Tunchyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Yauheniya Tunchyk z siedzibą w Warszawie, przy ul. Egejska 19, m. 3, 02-764, Warszawa,
2. Usługobiorca – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi o jakiej mowa w niniejszym dokumencie,
3. Usługa – usługa organizacji podróży online, a także w zakresie komplektacji, pakowania, dostarczania tematycznych zestawów upominkowych, zapewniająca dostęp do opracowanego programu imprezy tematycznej (Travel in Box),
4. Stronie lub Stronach – rozumie się przez to w zależności od kontekstu Usługobiorcę albo Usługodawcę, albo oba te podmioty łącznie,
5. Umowa – umowa pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą o świadczenie usług, która zawierana jest poprzez akceptacje i opłacenie Usługi;
6. Publikacja (umieszczenie) – umieszczenie tekstu Regulaminu w Internecie na stronie internetowej travelinbox.pl, a także na stoiskach informacyjnych w siedzibie Usługodawcy i jest ofertą skierowaną do szerokiego grona osób w celu świadczenia określonych rodzajów usług.
7. Serwis – serwis internetowy zarządzany i prowadzony przez Usługodawcę, znajdujący się pod adresem „www.travelinbox.pl”;
8. Przewodnik po imprezie w domu - broszura zawierająca informacje o kraju i szczegółowe instrukcje, jak samodzielnie zorganizować imprezę. Opcja zgłoszenia: wersja pdf.
9. Słodycze - słodkie wyroby cukiernicze.
10. Napój - napój bezalkoholowy.
11. Przekąska - poczęstunek.
12. Niespodzianka - jadalny smakołyk lub niejadalna pamiątka.
13. Zapach - chemia gospodarcza (mydło, szampon, piana / bomby do łazienki), a także inne elementy wyposażenia wnętrz lub żywność o wyraźnym zapachu.
14. Muzyka - link do listy odtwarzania muzyki i/lub radia internetowego.
15. Podcast - link do podcastu strony trzeciej i/lub nagrany przez Wykonawcę.
16. Film (kod promocyjny) - kod promocyjny do serwisu, który należy aktywować, aby obejrzeć film (w zależności od kraju).
17. Przewodniki – linki do przewodników prowadzących stronę na Instagramie o wybranym kraju.
18. Wycieczka online - link do serwisu, w którym można skorzystać z bezpłatnej usługi wycieczek online.
19. Książka - drukowaną publikacją o kraju.
20. Gra planszowa - fizyczny przedmiot z opakowaniem lub bez.
21. Puzzle - fizyczny przedmiot z opakowaniem lub bez.
22. Pocztówka - papierowa pocztówka ze zdjęciem kraju (i/lub symbolicznymi zdjęciami).
23. Naklejki - zestaw naklejek o kraju.

§ 2
RODZAJE I ZAKRES USŁUG
ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. W ramach Serwisu, Usługobiorca uzyskuje możliwość skorzystania z Usług, w szczególności: usługi organizacji podróży online, a także w zakresie komplektacji, pakowania, dostarczania tematycznych zestawów upominkowych, zapewniającą dostęp do opracowanego programu imprezy tematycznej (Travel in Box).
 2. Zawartość Travel in Box może ulec zmianie. Zawartość Travel in Box może różnić się od zdjęcia na stronie travelinbox.pl. Zawartość Travel in Box może być 4 rodzajów – light, standard, maximum, pdf online. Szczegółowy opis stopnia wypełnienia Travel in Box można znaleźć na stronie travelinbox.pl.

§ 3
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługobiorcy usługi w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania płatności (zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu).
 2. Usługodawca ma prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w przypadku niewywiązania się przez Usługobiorcę z jego zobowiązań.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się:
1) przestrzegać warunków niniejszego Regulaminu, a także płacić za zamówione Usługi Usługodawcy w sposób, w kwotach i na warunkach określonych dla zamówionej Usługi;
2) jeżeli istnieją roszczenia z tytułu usług przedstawionych przez Usługodawcę, należy powiadomić Usługodawcę na piśmie w ciągu 3 dni roboczych od momentu, w którym Usługobiorca dowiedział się lub powinien był dowiedzieć się o niewykonaniu lub nienależytym wypełnieniu przez Usługodawcę podjętych zobowiązań.
3) zobowiązuje się dokładnie zapoznać ze składem produktów spożywczych w Travel in Box przed rozpoczęciem użytkowania.
4. Usługobiorca ma prawo do:
1) żądania od Usługodawcy prawidłowego świadczenia Usług;
2) otrzymywania od Usługodawcy w godzinach pracy (od 10−00 do 18−00, z wyjątkiem weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy) konsultacji drogą elektroniczną w kwestiach powstałych w związku ze świadczeniem usług;
3) jednostronnie odmówić wykonania niniejszego Regulaminu w przypadku: niewypełnienia lub nienależytego wypełnienia przez Usługodawcę jego zobowiązań do świadczenia usług wynikających z niniejszego Regulaminu.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu i Usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z przepisami obowiązującego prawa lub postanowieniami Regulaminu, jeśli okoliczność taka nastąpiła bez winy Usługodawcy.
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy przez Usługobiorcę, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.
 3. Celem skorzystania z Usługi, Usługobiorca winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
a) dostęp do sieci Internet
b) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
c) przeglądarka internetowa spełniająca standard XHTML 1.0 Strict doctype bez deklaracji XML
d) akceptacja plików Cookies
e) włączoną obsługę JavaScript
 1. Usługodawca wykorzystuje oprogramowanie lub dane niebędące składnikiem treści usług świadczonych drogą elektroniczną, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca w postaci plików typu cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z przesyłaniem danych, a w szczególności w celu:
a) utrzymania sesji Usługobiorcy;
b) dostosowania usług Usługodawcy do potrzeb Usługobiorców;
c) tworzenia statystyk oglądalności Serwisu.
 1. Usługodawca może zamieszczać w Serwisie materiały o charakterze reklamowym.

§ 4
PROCEDURA PŁATNOŚCI I DOSTAWY

1. Koszt usług świadczonych przez Wykonawcę jest ustalany przez Wykonawcę i jest podawany do wiadomości Usługobiorcy przed zamówieniem usług poprzez zamieszczenie informacji o koszcie Usługi na stronie internetowej travelinbox.pl.
2. Wykonawca ma prawo do samodzielnego formułowania cen za świadczone usługi i ich zmiany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmienione ceny za świadczone usługi obowiązują od momentu ustalonego przez Wykonawcę.
3. Usługi opłacone świadczone są przez Wykonawcę w całości, niezależnie od zmian cen za nie.
4. Usługi świadczone są na zasadzie przedpłaty.
5. Przedpłata przez Usługobiorcę zgodnie z ust. 4 niniejszej Regulaminu oznacza niekwestionowaną zgodę (akceptację) Usługobiorcę z listą i całkowitym kosztem usług. Od momentu otrzymania w całości kwoty na rachunek rozliczeniowy Usługodawcy oraz wypełnienia przez Usługobiorcę zobowiązań niezbędnych do świadczenia mu usług, Usługobiorca przystępuje do wypełniania swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
6. Wszelkie koszty związane z przelewem środków na rachunek bankowy Usługodawcy ponosi Usługobiorca.
7. Dniem zapłaty kosztów wykonanych prac jest dzień uznania środków na rachunek bankowy Usługodawcy.
8. Dostawa realizowana jest w godzinach od 9.00 do 21.00 w dogodnym dla Usługobiorcy terminie. Usługobiorca może sprawdzić zamówienie w obecności kuriera. Kurier zawiadamia Usługobiorcę na 30 minut przed przybyciem na miejsce dostawy. Strefa bezpłatnej dostawy w obrębie Warszawy. Poza Warszawą i dalej niż 5 km koszt dostawy jest negocjowany osobno przez e-mail info@travelinbox.pl lub telefon +48 733 483 154.

§ 5
PROCEDURA DOSTAWY I ODBIORU ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorcy potwierdza Dokument świadczenia usług (dalej jako "Dokument"), który jest sporządzany i podpisywany przez Wykonawcę indywidualnie.
2. Usługi Usługodawcy uważa się za świadczone prawidłowo i zaakceptowane w całości, jeżeli Usługobiorca nie złożył Usługodawcy uzasadnionych roszczeń na piśmie w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty świadczenia Usług.

§ 6
WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą zawierana jest poprzez akceptacje i opłacenie Usługi.
 2. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług, opisanych w niniejszym Regulaminie jest równoznaczne z pełną akceptacją przez usługobiorcę warunków niniejszego Regulaminu. Każdy Usługobiorca, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Strony uzgadniają, że Usługobiorcy przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

§ 7
WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA OD UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Wcześniejsze rozwiązanie Umowy jest możliwe za zgodą Stron lub z przyczyn przewidzianych przez ustawodawstwo.
 2. Każda ze Stron zobowiązuje się powiadomić drugą Stronę na piśmie o zamiarze rozwiązania Umowy nie później niż 30 dni kalendarzowych przed datą rozwiązania Umowy.
 3. Usługobiorca bezwarunkowo zgadza się, że w przypadku rozwiązania Umowy traci prawo do żądania od Usługodawcy zwrotu kwot zapłaconych w zamian za usługi, a usługi uważa się za świadczone w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca, w którym wcześniejsze rozwiązanie Umowy następuje z inicjatywy Usługobiorcy.
 4. Kody promocyjne są ważne przez 30 dni od daty aktywacji. Okres trwałości towaru wynosi 30 dni od daty otrzymania.

§ 8
REKLAMACJE
 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje dotyczące Serwisu.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres Biura Usługodawcy: ul. Egejska 19, m. 3, 02-764, Warszawa, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@travelinbox.pl, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia problemu będącego podstawą reklamacji.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego (miejsca zamieszkania lub poczty elektronicznej) oraz zawierać opis problemu, będącego podstawą reklamacji.
 4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

§ 9
SIŁA WYŻSZA
1. W okolicznościach, które całkowicie lub częściowo uniemożliwiają jednej ze stron wypełnienie Umowy, a mianowicie: pożar, klęska żywiołowa, wojna, operacje wojskowe wszelkiego rodzaju, zmiana obowiązującego ustawodawstwa, wypadki w systemach ciepłowniczych i elektroenergetycznych, nieprzewidziane wyłączenie lub niemożność korzystania z Internetu oraz inne możliwe okoliczności siły wyższej pozostające poza kontrolą stron, warunki wypełnienia zobowiązań przedłuża się na czas, w którym okoliczności te są ważne.
2. Strona odnosząca się do okoliczności siły wyższej jest zobowiązana do powiadomienia drugiej Strony na mocy niniejszej Umowy niezwłocznie w ciągu 24 godzin od wystąpienia takich okoliczności w dowolny dostępny sposób.
3. Jeśli okoliczności siły wyższej są ważne dłużej niż dwa miesiące, każda ze stron ma prawo odmówić dalszego wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy i żadna ze stron nie może żądać od drugiej strony odszkodowania za ewentualne szkody.

§ 10
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1. Usługodawca gwarantuje wypełnienie swoich zobowiązań w całości i w określonych terminach. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z przyjętych zobowiązań, które nie zależą od Usługodawcy, określone warunki są dostosowywane i uzgadniane z Klientem.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu prac w przypadku, gdy wykonanie prac zostało zawieszone z powodu niewywiązania się przez Usługobiorcę z obowiązków płatniczych.
3. Strony są zwolnione z odpowiedzialności w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej oraz w innych przypadkach, które powstały niezależnie od woli stron, zgodnie z okolicznościami siły wyższej określonymi w § 9 Regulaminu.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w Serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy. Usługobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania treści Serwisu wyłącznie do użytku własnego, zgodnie z Regulaminem.
 2. Usługodawca ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu, na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 3. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej www.travelinbox.pl oraz publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Użytkowników, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.
 5. W sprawach nieregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

§ 12
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE STRON

1. Dane Usługobiorcy: Strony bezwarunkowo zgadzają się, że pod danymi Klienta jest uwzględnienie informacji podanych przez niego przy składaniu zamówienia na świadczenie Usług (imię i nazwisko, numer telefonu, numer e-mail, adres dostawy, sposób płatności). Klient wprowadza swoje dane podczas wypełniania formularza ustalonego przez Wykonawcę przy składaniu zamówienia na Usługi.
2. Dane Wykonawcy: Tunchyk Yauheniya prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą TUNCHYK YAUHENIYA, adres prawny i pocztowy: woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejsc. Warszawa, ul. Egejska 19, m. 3, 02-764. Dane bankowe: 89 1020 4900 0000 8202 3430 8468 Bank Polski PKO. NIP: 5213963392, Telefon: +48 733 483 154REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
O ORGANIZACJĘ PODRÓŻY

Made on
Tilda